Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh An Giang. Mục tiêu của năm 2019: tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng GRDP 7 - 8%; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 183 triệu đồng/ha; kim ngạch xuất nhập khẩu 890 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 30.179 tỷ đồng; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn 6.080 tỷ đồng; tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân 62,5%; tỷ lệ hộ nghèo 3,75%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị <4%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 86,2%...

Thông tin chi tiết mời xem toàn văn.

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
01_QD ban hanh KH KTXH nam 2019.signed.pdf1001.79 KB

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:17,416
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập