Công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 (PAPI 2018)

Ngày 02/4/2019, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA), Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 (PAPI 2018). PAPI là công cụ đo lường định lượng hàng năm nhằm cung cấp một bức tranh tổng thể về hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật của bộ máy chính quyền các cấp trong nhiều lĩnh vực. Thông tin chi tiết mời xem tại địa chỉ http://papi.org.vn/.

N.T.L