Tên dự án: 
Primary Education for Disadvantaged Children Project
Cơ quan chủ trì: 
Social Sciences and Humanities Research Center
Giám đốc dự án: 
La Hồng Huy
Cơ quan quản lý: 
World Bank and Ministry of Education
Năm hoàn thành báo cáo: 
2009
Lĩnh vực: 
Education