Tên dự án: 
Capacity Building for Psychological Services to OVC: Building Capacity through Direct Services and Social World Training
Cơ quan chủ trì: 
Social Sciences and Humanities Research Center
Giám đốc dự án: 
Vo Van Thang
Cơ quan quản lý: 
An Giang People's Committee
Thời gian thực hiện: 
2010 - 2013
Năm hoàn thành báo cáo: 
2013
Lĩnh vực: 
Social Work