Tên dự án: 
Minimization of water sources change impacts by community's actions
Cơ quan chủ trì: 
Social Sciences and Humanities Research Center
Giám đốc dự án: 
Phan Thai Bich Thuy
Cơ quan quản lý: 
World Bank
Thời gian thực hiện: 
08/2010 – 09/2011
Năm hoàn thành báo cáo: 
2011
Lĩnh vực: 
Environment