Gởi câu hỏi

14 + 1 =
Giải quyết các vấn đề toán học đơn giản này và nhập kết quả. VD: 1 + 3 = (nhập là 4)