Tin tức & Sự kiện

Chủ nhiệm đề tài
ThS. Nguyễn Trúc Lâm
Tình trạng:
ĐNT
Chủ nhiệm đề tài
Trần Thị Kim Liên
Tình trạng:
ĐTH
Author:
ThS. Trần Thị Kim Liên & CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà
Chủ nhiệm đề tài
ThS. Trần Thị Kim Liên
Tình trạng:
ĐNT
Author:
CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà
Author:
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
Author:
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh & Phạm Hữu Nghị

Viện nghiên cứu Gia đình và Giới có chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về giới, gia đình và phụ nữ của Việt Nam nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách đối với sự bình đẳng giới, gia đình và phụ nữ; tham gia đào tạo, thực hiện tư vấn về những vấn đề liên quan đến giới, gia đình và phụ nữ.

Pages