Tin tức & Sự kiện

Ngày 25 tháng 02 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 137/TB-SKHCN về việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 (đợt 2). Hồ sơ đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang trước ngày 31/5/2016.

Thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo đính kèm.

N.T.L

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại hội trường UBND tỉnh.

Để tăng cường thông tin hai chiều giữa Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã cho ra mắt Trang tin Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang.

Mời đọc Trang tin số 1 năm 2016.

N.T.L

Báo cáo Việt Nam 2035 được các chuyên gia Việt Nam và World Bank phối hợp nghiên cứu thực hiện trong hơn 1 năm, đề xuất, khuyến nghị các định hướng, giải pháp về các lĩnh vực Việt Nam cần chú trọng phát triển trong thời gian tới nhằm đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, có thu nhập trung bình cao vào năm 2035, đồng thời đạt được tiến bộ, công bằng xã hội, và năng lực, trách nhiệm giải trình của Nhà nước được tăng cường.

Mời đọc Báo cáo tổng quan từ Website của Ngân hàng Thế giới.

N.T.L

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của tỉnh An Giang. Kế hoạch đã nêu ra các chỉ tiêu phát triển trong năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế:

-Tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 6,5% so với năm 2015

-GRDP bình quân đầu người đạt 33,985 triệu đồng, tương đương 1.584 USD[1].

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh An Giang trực thuộc UBND tỉnh An Giang, trụ sở đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Quỹ có các nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tiếp nhận và nhận ủy thác các nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; huy động các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ. 

Chào mừng Xuân mới - Bính Thân 2016, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn, Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ và Thư viện thuộc Trường Đại học An Giang đã tổ chức chương trình giao lưu mừng Xuân cho cán bộ, viên chức của 05 đơn vị ngày 01/02/2016.

Cán bộ, viên chức các trung tâm và thư viện đã cùng nhau tham gia các trò chơi xếp báo, đổ nước vào chai và đập heo đất vui tươi, đoàn kết, chào mừng Xuân mới.

Một số ảnh tại buổi giao lưu:

Báo cáo tóm tắt chính sách được viết dựa trên Báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2015 về Tăng trưởng bao trùm.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP)

Đó là chủ đề cuộc hội thảo do UBND tỉnh An Giang phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức ngày 15/1/2016, tại An Giang.

Ngày 14/01/2016, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 của Liên hiệp Hội.

Ngày 15/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 599/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, Chương trình hành động số 33-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ngày 22/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Tác động của đào tạo nghề và giải quyết việc làm đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang” của nghiên cứu viên Lê Xuân Giới. Hội đồng do Ths. Trần Thị Kim Liên - Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch, các ủy viên phản biện là Ths. Lê Minh Tùng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang và Ths. Phạm Xuân Phú, giảng viên Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên,Trường Đại học An Giang, cùng 03 thành viên khác.

Ngày 22/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Mức độ hài lòng của khách nội địa đối với sản phẩm du lịch văn hóa ở tỉnh An Giang” của nghiên cứu viên Phan Thái Bích Thủy. Hội đồng do Ths. Trần Thị Kim Liên - Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch, các ủy viên phản biện là Ths. Lê Minh Tùng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang và Ths. Nguyễn Văn Khảm- Nguyên Trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học An Giang và 03 thành viên khác.

Ngày 12/12/2015, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang tổ chức seminar chủ đề Tổng quan trong nghiên cứu khoa học và chủ đề Quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Buổi tọa đàm có trên 50 giảng viên, sinh viên tham dự.

Ngày 10/12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, với các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp như sau:

Pages