Tin tức & Sự kiện

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có thông báo số 22/TB-SKHCN ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020. Các tổ chức, cá nhân quan tâm mời xem toàn văn thông báo. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất dự án đến hết ngày 28/02/2019, hồ sơ gửi về địa chỉ Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

N.T.L

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 (đợt 2).

N.T.L

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 theo Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 03 tháng 01 năm 2019. Danh mục gồm 19 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công nghệ thông tin, chế biến, y tế và giáo dục. Trường Đại học An Giang có 03 nhiệm vụ được phê duyệt: Xây dựng quy trình trồng và nhân giống hoa hồng cổ Sapa và Hải Phòng tại thành phố Long Xuyên; Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi sinh khối luân trùng siêu nhỏ (B.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh An Giang. Mục tiêu của năm 2019: tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Thành ủy và UBND thành phố Long Xuyên, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội thảo khoa học " Lịch sử 230 năm từ thủ Đông Xuyên đến thành phố Long Xuyên (1789 - 2019)" vào tháng 4-2019. Kính mời các tổ chức khoa học và nhà nghiên cứu tham gia viết tham luận Hội thảo. Thời gian nhận bài từ ngày ra thông báo đến ngày 20/3/2019.

N.T.L

  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 01-2019.

N.T.L

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học An Giang) vừa tổ chức cuộc điều tra xã hội học về sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực hành chính công, nhằm nâng cao năng lực công tác của cán bộ mặt trận, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã xây dựng cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ việc tra cứu, khai thác, sử dụng của các tổ chức, cá nhân tại địa chỉ http:// sti.vista.gov.vn. Để khai thác, sử dụng thuận tiện, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã phát hành tài liệu hướng dẫn sử dụng (file đính kèm). 

N.T.L

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang vừa phát hành nội bộ Trang tin số 06-2018.

N.T. L

Ngày 19/11/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua. Luật mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học. Các trường đại học thực hiện quyền tự chủ, có trách nhiệm giải trình theo quy định; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ này.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”, mã số KX.01/16-20. Danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình KX.01/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 gồm 6 nhiệm vụ đã được phê duyệt theo Quyết định số 2719/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2018 của Bộ trưởng Bộ KHCN (tập tin đính kèm).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và Cử nhân Nguyễn Thái Ngọc Hà là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành bản tin nội bộ số 05-2018.

N.T.L

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên, cán bộ nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn thông báo chiêu sinh các lớp tập huấn như sau:

Pages