Tin tức & Sự kiện

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018-2019. Danh mục gồm 06 đề tài sẽ được UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Thông tin chi tiết vui lòng xem toàn văn Quyết định.

N.T.L

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ xử lý và phân tích dữ liệu trong việc thực hiện và viết các báo cáo kết quả nghiên cứu, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp bằng phần mềm SPSS của sinh viên, giảng viên và học viên cao học, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn thông báo chiêu sinh lớp tập huấn Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS (nâng cao):

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 04-2018.

N.T.L

Thực hiện kế hoạch Chiêu sinh lớp tập huấn Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS số 65/KH-TTNCKHXHNV ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Trung tâm nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm đã tổ chức lớp tập huấn Xử lý và phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS (cơ bản) từ ngày 26 – 28/07/2018, kinh phí tổ chức do học viên tự đóng góp. Tham gia khóa tập huấn có 7 học viên, trong đó có 5 giảng viên, 01 sinh viên Trường Đại học An Giang và 01 giảng viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Mục đích học viên tham gia khóa tập huấn là để có kiến thức và kỹ năng phân tích số liệu thống kê phục vụ cho công tác giảng dạy, thực hiện luận án tiến sĩ và công trình nghiên cứu khoa học các cấp.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có thông báo số 682/TB-SKHCN ngày 29/6/2018 về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2019. Hồ sơ đề xuất gửi về Sở trước ngày 31/10/2018.

N.T.L

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định số 1387/QĐ-UBND phê duyệt đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang". Đề tài nhằm xác định thực trạng nguồn nhân lực và đề xuất nhóm giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang.

Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu về tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn kỹ năng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên và giảng viên trường Đại học An Giang năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn xây dựng kế hoạch chiêu sinh lớp tập huấn Viết đề cương nghiên cứu, cụ thể như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ xử lý và phân tích dữ liệu trong việc thực hiện và viết các báo cáo kết quả nghiên cứu, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp bằng phần mềm SPSS cho sinh viên, giảng viên và học viên cao học, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn có kế hoạch chiêu sinh lớp kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS, cụ thể như sau:

Sáng ngày 21/5/2018, Trường Đại học An Giang đã phối hợp với Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ khai mạc Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2018. Đây là năm thứ 13 hai trường phối hợp tổ chức Hội thảo.

Như chúng ta đều biết Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều đóng góp to lớn trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một sự kiện có ý nghĩa lịch sử của ngành, ngày 18/5/1963 tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu: "...Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”...

Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định số 1030/QĐ-UBND phê duyệt đề tài 'Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch tỉnh An Giang". Đề tài nhằm xác định các giá trị văn hóa của người Chăm tại An Giang; đồng thời xác định các yếu tố văn hóa có thể khai thác để phục vụ du lịch nhằm góp phần bảo tồn các giá trị văn góa truyền thống của người Chăm nói riêng và phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang nói chung. Đề tài do Trường Đại học An Giang chủ trì, PGS,TS.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 03-2018.

N.T.L

Hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2018 (lần thứ 13) do Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức tại Trường Đại học An Giang từ ngày 21/5/2018 đến 06/6/2018.

Hội thảo nhằm cung cấp kiến thức, phương pháp và trải nghiệm thực tế về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng cho giảng viên, sinh viên các trường đại học, cán bộ và nhân viên công tác xã hội của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh An Giang.

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia, Hoa Kỳ sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2018 (lần thứ 13) tại Trường Đại học An Giang từ ngày 21/5/2018 đến 06/6/2018.

Pages