Nghiên cứu Khoa học

08/06/2018 - 4:04pm
Author:
ThS. Trần Thị Kim Liên & CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà
28/02/2018 - 1:46pm
Chủ nhiệm đề tài
ThS. Trần Thị Kim Liên
Tình trạng:
ĐNT
04/01/2018 - 9:58am
Author:
CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà
04/01/2018 - 9:51am
Author:
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
04/01/2018 - 9:37am
Author:
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
04/01/2018 - 9:25am
Author:
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh & Phạm Hữu Nghị
19/09/2017 - 10:47am

Viện nghiên cứu Gia đình và Giới có chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về giới, gia đình và phụ nữ của Việt Nam nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách đối với sự bình đẳng giới, gia đình và phụ nữ; tham gia đào tạo, thực hiện tư vấn về những vấn đề liên quan đến giới, gia đình và phụ nữ.

Pages