Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ

Sau một thời gian nỗ lực học tập và nghiên cứu, các nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ:

- Cô Phan Thái Bích Thủy bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học "Năng lực tiếng Việt của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú, tỉnh An Giang" tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

- Cô Quách Thị Hồng bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Xã hội học " Phân công lao động trong các gia đình có phụ nữ di cư (nghiên cứu trường hợp ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 Trung tâm xin chúc mừng các cô.

N.T.L