Đề tài cấp bộ “ Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế”

Ngày 3 tháng 10 năm 2014, tại Hà Nội đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài với chương trình Tìm kiếm tài năng nghiên cứu Việt Nam thuộc dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế" (EOWP) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Ngoại giao (MOFA) phối hợp thực hiện. Tài trợ nghiên cứu là một cấu phần quan trọng trong chương trình hoạt động của Dự án trong những năm qua nhằm mục tiêu hỗ trợ, nâng cao năng lực, phát huy vai trò lãnh đạo của các cán bộ nữ tài năng trong khu vực công của Việt Nam.

Dự án EOWP ưu tiên tài trợ các đề tài nghiên cứu trọng tâm sau:

1.  Đóng góp vào việc triển khai đường lối đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thông qua.

2.  Đề xuất chính sách và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới  góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chiến lược Phát triển Nhân lực Việt Nam 2011 - 2020.

Bên cạnh nghiên cứu phát hiện vấn đề, dự án chú trọng đến nghiên cứu hướng hành động, nhằm giúp chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành các hoạt động, chính sách cụ thể. Dự án đã tài trợ cho 13 cán bộ nữ làm việc trong khu vực Nhà nước bao gồm các Bộ,Ban, Ngành của Trung ương, 2 trường Đại học  (Trường Đại học An Giang và Đại học Kinh tế Quốc Dân) và các Viện nghiên cứu.

Với chức năng tổ chức nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao những kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, qua đó góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm NCXH&NV trường Đại học An Giang đã tham gia dự án trên với đề tài: "Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia nghiên cứu khoa học của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở tỉnh An Giang hiện nay" do Th.s Trần Thị Kim Liên, PGĐ TTNCKHXH&NV thực hiện. Đề tài đã bảo vệ thành công và được trao giải "Người trình bày thu hút nhất" của chương trình.

Đề tài được triển khai nhằm mô tả, phân tích thực trạng tham gia nghiên cứu khoa học của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng như nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này sẽ đưa ra những phân tích phù hợp và tìm kiếm các giải pháp cải thiện tình hình tham gia nghiên cứu khoa học của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên điều kiện thực tế hiện nay.

Ths. Trần Thị Kim Liên