Kết quả mở hồ sơ dự tuyển chủ trì đề tài, dự án tỉnh An Giang năm 2015

Ngày 12 tháng 8 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã ra thông báo số 528/TB-SHCN về kết quả mở hồ sơ dự tuyển chủ trì đề tài, dự án năm 2015. Theo thông báo có 36 hồ sơ gửi đến đăng ký dự tuyển 19 đề tài, dự án cấp tỉnh năm 2015; trong đó, có 04 hồ sơ không hợp lệ.  Hồ sơ đề tài Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030  và đề tài Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ quy hoạch sản xuất và phát triển kinh tế xã hội thị xã Tân Châu do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn gửi đến đã được chấp thuận đạt yêu cầu theo quy định.

N.T.L