Kế hoạch hành động bình đẳng giới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch hành động bình đẳng giới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đảm bảo bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Kế hoạch nêu ra các mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% trở lên; Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt từ 50% trở lên vào năm 2020; tăng tỷ lệ nữ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn lên 85%; Tỷ lệ nữ thạc sỹ, tiến sĩ đạt 35% đến 40% trong tổng số người được đào tạo sau đại học vào năm 2020; Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 105 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2020; Đến năm 2016 giảm 60% và đến năm 2020 giảm 80% sản phẩm văn hóa, thông tin mang định kiến giới; Đến năm 2020, 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; 85% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện, chấn chỉnh và giáo dục tại cộng đồng; Đến năm 2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện được bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ... Kế hoạch cũng nêu ra giải pháp chung và các nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu.

N.T.L