Tổng kết chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015

Ngày 08/9/2015, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và Chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015, tại Hội trường UBND tỉnh. Tại Hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã báo cáo kết quả thực hiện hai Chương trình giai đoạn 2011-2015 và dự thảo chương trình giai đoạn 2016-2020.

Trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN phấn đấu đạt mục tiêu: nâng cao nhận thức và năng lực của các tổ chức, cá nhân về ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường; tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tăng hàm lượng KHCN trong các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Phấn đấu hỗ trợ 75 mô hình, dự án ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN và ươm tạo; phát triển ít nhất 25 doanh nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh; thương mại hóa ít nhất 10% kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do ngân sách tỉnh đầu tư.

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 nhằm đến mục tiêu nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh về tạo lập, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của địa phương; xây dựng và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc thù và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ khai thác, nâng cao hiệu quả các nhãn hiệu đã được bảo hộ để từng bước hình thành và phát triển thành những nhãn hiệu nổi tiếng; đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, hỗ trợ phát triển các sáng kiến, đưa nhanh sáng kiến, sáng tạo và các giải pháp vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chương trình hỗ trợ tư vấn đăng ký xác lập quyền bảo hộ cho 100% giải pháp sáng tạo đạt giải cao tại các hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh; hỗ trợ ít nhất 250 đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp (05 nhãn hiệu tập thể, 10 nhãn hiệu chứng nhận, 5 sáng chế/giải pháp hữu ích, 10 kiểu dáng công nghiệp, 5 nhãn hiệu bảo hộ ở nước ngoài,...); tập trung xây dựng và phát triển hai nhãn hiệu chứng nhận "Dịch vụ thân thiện" và "Nông sản An Giang"... 

Các dự thảo sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện từ 2016.

N.T.L