Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2015-2016 của Trường Đại học An Giang

Trường Đại học An Giang đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐHAG ngày 10/9/2015 về nhiệm vụ năm học 2015-2016. Công tác nghiên cứu khoa học, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, được định hướng như sau:

1. Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng chuyên sâu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng; đặc biệt chú trọng các lĩnh vực nghiên cứu công nghệ mới có khả năng ứng dụng vào thực tiễn đời sống xã hội (NQ 09  của TU); đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đại học, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước.

2. Phấn đấu trong năm học, trường có khoảng 20% cán bộ, giảng viên có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh và cấp quốc gia; 100% cán bộ, giảng viên cơ hữu có thể chủ trì được các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, hình thành được mô hình nhóm nghiên cứu mạnh cả chuyên ngành lẫn liên ngành; một số nhóm nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học nổi tiếng trong nước, có sản phẩm nghiên cứu được sử dụng cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, của vùng Tây Nam Bộ, giải quyết được các vấn đề đặt ra từ các doanh nghiệp và được giới học thuật trong nước đánh giá cao và tham khảo để nghiên cứu nối tiếp; có nhiều bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và nước ngoài.

3. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các đơn vị,  nghiên cứu xây dựng, nâng cấp một số trung tâm nghiên cứu khoa học của Trường trên cơ sở tập trung các chuyên gia, đầu tư nghiên cứu trên từng lĩnh vực.

4. Mục tiêu cụ thể:

4.1. Nghiên cứu khoa học

- Tăng số lượng đề tài NCKH các cấp. Tăng số lượng đề tài NCKH cấp đơn vị (cấp khoa và của sinh viên) và chú trọng đến việc thực hiện đề tài NCKH của sinh viên cấp Trường. Năm học 2015-2016 số lượng đề tài khoa học được đăng ký nghiên cứu ổn định, khoảng 120 đề tài/năm, trong đó có 5 đề tài cấp bộ/cấp tỉnh hoặc dự án nước ngoài, trên 40 đề tài cấp trường, và 100 đề tài cấp đơn vị (bao gồm đề tài nghiên cứu dưới dạng khóa luận của sinh viên).

- Tăng số lượng bài báo khoa học, báo cáo hội nghị trong và ngoài nước, trong đó phấn đấu đạt 300 bài báo khoa học, và 300 bài báo cáo hội nghị, hội thảo đăng tạp chí và kỷ yếu.

- Tập trung nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học. Năm 2015-2016, Tạp chí Khoa học sẽ được xuất bản 8 quyển chuyên ngành (4 quyển bằng ngôn ngữ tiếng Việt và 4 quyển bằng ngôn ngữ tiếng Anh).

- Tăng cường biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho tất cả các bộ môn, phấn đấu trong năm học 2015-2016 có 5 giáo trình và 40 tài liệu giảng dạy được biên soạn mới (trong đó có ít nhất 3 giáo trình được xuất bản)

4.2. Chuyển giao công nghệ

- Chuyển giao công nghệ  5 công trình/sản phẩm NCKH và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Số lượng các chương trình, dự án, đề tài NCKH liên kết quốc tế phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, vùng là 5-6 chương trình; phấn đấu có ít nhất 03 sản phẩm KHCN của Trường có thương hiệu.

- Ký kết chuyển giao sản phẩm đề tài cá rô biển cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang; chuyển giao sản phẩm các đề tài nghiên cứu khoa học cho huyện Châu Thành, tỉnh An Giang dựa trên các biên bản ghi nhớ đã được ký kết; tiếp tục ký hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ với các địa phương trong và ngoài tỉnh khác.

- Tham gia Hội chợ Techmart 2015 tại Hà Nội để quảng bá các sản phẩm NCKH của Trường (2 sản phẩm chính: nấm ăn và nấm dược liệu; gạo lúa mùa nổi).

5. Tiếp tục rà soát lại các nội dung trong biên bản ghi nhớ với các cơ sở giáo dục nước ngoài, tăng cường quan hệ, xúc tiến hợp tác ít nhất có 01 chương trình đào tạo với trường nước ngoài.

N.T.L