Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 22 tháng 4 năm 2015, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KHCN của cơ quan có thẩm quyền; quy định về lập, thầm định, phê duyệt và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN; quy định về chi công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ KHCN và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Các định mức xây dựng dự toán quy định trong Thông tư là định mức tối đa, áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành các nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp với nguồn lực, đặc thù hoạt động của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và không vượt quá định mức dự toán quy định tại Thông tư này. Các định mức chi khác làm căn cứ lập dự toán của nhiệm vụ KHCN không quy định cụ thể tại Thông tư này được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2015; thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007. Thông tin chi tiết vui lòng xem toàn văn Thông tư.

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Thong tu 55_2015_TTLT_BTC_BKHCN.pdf760.52 KB