Thông báo đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2016 của Sở KHCN tỉnh An Giang

Ngày 21 tháng 9 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 633/TB-SKHCN về đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 (đợt 1). Hồ sơ đề xuất đề tài gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/10/2015.

Thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo đính kèm.

N.T.L

Đính kèm: