Kinh nghiệm nước ngoài: Tuyển dụng và đề bạt giảng viên

Bản tin Thông tin Quốc tế về Giáo dục Đại học số 14 năm 2015 của Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hai bài viết về chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm và tiến phong giảng viên ở một số nước trên thế giới (chủ yếu ở Hoa Kỳ và Anh) và chế độ đãi ngộ, đánh giá và sử dụng giảng viên dưới góc độ quản lý, nhằm tạo điều kiện cho giới hàn lâm phát huy khả năng cao nhất và đóng góp ở mức tốt nhất cho nhà trường.

N.T.L

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
IEI-TTQT_ve_GDDH-Chinh_sach_Giang_vien.pdf1.11 MB