UBND tỉnh An Giang phê duyệt đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030"

Ngày 09/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Quyết định số 2177/QĐ-UBND phê duyệt đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030". Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã và Nhân văn - Trường Đại học An Giang chủ trì, Thạc  sĩ Trần Thị Kim Liên là chủ nhiệm đề tài, thực hiện trong thời gian 24 tháng (từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2017). Đề tài nhằm dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề tỉnh An Giang đến năm 2030 và đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề tỉnh An Giang đến năm 2030. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và xã hội là những đơn vị tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu. Kinh phí thực hiện đề tài là 511.365.500 đồng từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh An Giang.

N.T.L