Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học An Giang: Hoạt động khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn được thành lập theo Quyết định số 671/QĐ-UB-TC ngày 07/05/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường Đại học An Giang, có chức năng tổ chức nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang và khu vực.

Trong giai đoạn 2003-2015, Trung tâm đã tích cực triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại học An Giang, tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.  

Trung tâm đã chủ trì thực hiện trên 80 đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, bao gồm: 07 đề tài, dự án cấp Bộ, 07 đề tài cấp tỉnh và 66 đề tài cấp cơ sở. Kết quả các nghiên cứu của Trung tâm được chuyển giao cho các cơ quan, ban ngành, địa phương sử dụng có hiệu quả trong phân tích, đánh giá thực trạng và định hướng hoạt động của ngành, địa phương thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Các dự án do Trung tâm triển khai đã giúp cho hàng trăm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ, phấn đấu vươn lên, để cải thiện và nâng cao chất lượng sống, học tập, lao động… (học sinh người dân tộc, phụ nữ nông thôn vùng sâu, trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV/AIDS,…).

Trung tâm đã chủ trì và phối hợp tổ chức trên 20 cuộc hội thảo khoa học liên quan đến các vấn đề xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang và các địa phương khác. Hội thảo cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn để giải quyết các vấn đề bức xúc đặt ra trong quá trình phát triển như: Quản lý chất lượng giáo dục phổ thông, giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, sự biến đổi chức năng của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng… Trong đó, hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng do Trung tâm phối hợp với Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) được tổ chức hàng năm, liên tục từ năm 2006 đến nay, đã cung cấp kiến thức, thông tin và kỹ năng nghề công tác xã hội hữu ích cho hàng ngàn lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên, nhân viên công tác xã hội của tỉnh và các địa phương trong cả nước.

Trung tâm đã liên kết, tập hợp được nguồn lực để triển khai thực hiện tốt các hoạt động khoa học và công nghệ. Sử dụng và phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ 30 cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ và cử nhân. Cộng tác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh như: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Sở Lao động-Thương binh-Xã hội tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang, Học viện Chính trị Khu vực IV, Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ, Trường Đại học Cần Thơ… để triển khai thực hiện các đề tài, dự án, tham gia công tác tư vấn, phản biện khoa học, tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tuyên truyền và tập huấn chuyên môn,…

            Trong những năm tới, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có uy tín trong khu vực. Trung tâm tích cực đề xuất và triển khai thực hiện các đề tài, dự án phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đặc biệt ưu tiên các nghiên cứu phục vụ giảm nghèo bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội; đổi mới giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc của địa phương; xây dựng nông thôn mới gắn với cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân… Trung tâm tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ nghiên cứu viên của đơn vị, tăng cường mở rộng hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

                                                                                                                        Nguyễn Trúc Lâm