Định hướng giá trị cho thanh niên ở An Giang hiện nay

Ngày 11/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Định hướng giá trị cho thanh niên ở An Giang hiện nay” của Thạc sĩ Trần Thị Kim Liên. Hội đồng do Ths. Nguyễn Trúc Lâm, Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch; Ths. Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang là Ủy viên phản biện 1; Ths. Võ Minh Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang là Ủy viên phản biện 2;

đại diện Tỉnh Đoàn An Giang, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học An Giang và Ths. Phan Thái Bích Thủy là thư ký.

Kết quả nghiên cứu cho thấy thanh niên An Giang đã có định hướng giá trị sống, tập trung vào các giá trị truyền thông yêu nước và các giá trị nghề nghiệp; trong tương lai, các giá trị định hướng được thanh niên quan tâm là các giá trị nghề nghiệp, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; sự lựa chọn giá trị của thanh niên đang có xu hướng mang tính thực tế, có những biểu hiện chưa tốt, cần sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.

Hội đồng đã cho ý kiến và đồng ý nghiệm thu đề tài với yêu cầu tác giả điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo; trong đó, chú ý phân tích sâu vấn đề và đề xuất những khuyến nghị cụ thể trong việc định hướng giá trị sống cho thanh niên An Giang trong tương lai. Hội đồng đã cho điểm, đánh giá, đề tài đạt tốt.

N.T.L