Đề xuất đề tài, dự án cấp tỉnh năm 2016 của Sở KHCN An Giang

Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 859/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016. Phiếu đề xuất gửi về Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016.

Thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo đính kèm.

N.T.L