Kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Ngày 04/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 571/KH-UBND về bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh về giá trị truyền thống của nghệ thuật đờn ca tài tử. Khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tiềm năng, thế mạnh của quần chúng trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nội dung hoạt động đờn ca tài tử. Tuyên truyền rộng rãi đến người dân hiểu rõ được tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử sau khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lưu giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống vốn có của nghệ thuật đờn ca tài tử.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể: 

(1) Tổng kiểm kê và nghiên cứu khoa học về nghệ thuật đờn ca tài tử: Thực hiện kiểm kê, khảo sát, thu thập bổ sung thông tin đờn ca tài tử; Duy trì tổ chức các cuộc thi, liên hoan đờn ca tài tử cấp huyện, thị xã, thành phố, cấp tỉnh; Tổ chức 02 trại sáng tác lời mới cho các bài bản tài tử, bài vọng cổ, nội dung phản ánh về văn hoá - lịch sử về cuộc sống, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, về đạo đức, lối sống của người công dân Việt Nam; Tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, cuộc thi, liên hoan đờn ca tài tử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức… 

(2) Công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử: Hỗ trợ cho 55 câu lạc bộ, đội, nhóm đờn ca tài tử hiện có trong tỉnh về nội dung hoạt động phù hợp với việc bảo vệ và phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử, được trang bị thiết bị và các nhạc cụ cơ bản cho hoạt động trình diễn, sinh hoạt văn hóa tại địa phương; Hình thành và duy trì hoạt động 11 đội đờn ca tài tử chuyên thực hiện việc bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ (mỗi huyện, thị xã, thành phố một đội chuyên, nồng cốt, lưu giữ, quảng bá, thực hành kỹ năng thể hiện 20 bài bản cổ truyền của nghệ thuật đờn ca tài tử). Nhân bản và phát hành 20 bài bản cổ đờn ca tài tử cho 200 câu lạc bộ đờn ca tài tử trong tỉnh; Chọn lọc 9 bài bản cổ của nghệ thuật đờn ca tài tử, hàng năm tổ chức dạy cho sinh viên Trường Đại học An Giang (mỗi năm dạy 3 bài cho sinh viên học ba năm đầu); Tổ chức 04 lớp truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử từ cơ bản đến nâng cao dành cho các đối tượng yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử ở các huyện, thị xã, thành phố; Khen thưởng, hỗ trợ cho các nghệ nhân đờn ca tài tử.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán kinh phí cụ thể cho từng nội dung đã được xác định trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ về vật chất, điều kiện hoạt động góp phần động viên tinh thần của các nghệ nhân.

 

N.T.L

Nguồn: Kế hoạch số 571/KH-UBND, ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh An Giang