Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ngày 15/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 599/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, Chương trình hành động số 33-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Kế hoạch đề ra 05 mục tiêu: (1) Từng bước hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa con người An Giang để phát triển bền vững về nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu;

(2) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, với tính cách, phong tục, tập quán truyền thống của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long trong hệ thống chính trị các cấp, trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; trong từng xóm, ấp, khu phố và mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh;

(3) Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, các quy định cụ thể thực hiện pháp luật trong lĩnh vực quản lý văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh;

(4) Hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa để đảm bảo các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

(5) Nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động, sáng tạo văn hóa của nhân dân, nhất là ở cơ sở. Rút ngắn sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, biên giới với thành thị.

Kế hoạch nêu các nội dung thực hiện chung của các sở, ngành, đoàn thể và từng địa phương và nội dung thực hiện cụ thể của các ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật.

Một danh mục 18 đề án, kế hoạch, công việc thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 đã được nêu trong Kế hoạch.

 

N.T.L

Nguồn: Kế hoạch số 599/KH-UBND, ngày 15/11/2015 của UBND tỉnh An Giang