Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh An Giang trực thuộc UBND tỉnh An Giang, trụ sở đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Quỹ có các nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tiếp nhận và nhận ủy thác các nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; huy động các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ. 

b) Tổ chức thực hiện cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ, bảo lãnh vốn vay thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

c) Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động trung hạn và dài hạn của Quỹ. 

d) Công bố các định hướng ưu tiên, nội dung, yêu cầu, thể thức cụ thể để đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực thích hợp đề nghị Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay. 

đ) Tổ chức việc xét chọn và thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực để Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay. 

e) Kiểm tra, đánh giá về nội dung chuyên môn và tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực do Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay. Kiểm tra tài chính các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Quỹ cấp kinh phí. 

g) Tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ. Đánh giá kết quả các nhiệm vụ, hoạt động nâng cao năng lực mà Quỹ cho vay, bảo lãnh và hỗ trợ. 

h) Đình chỉ hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay hoặc thu hồi kinh phí đã cấp, kinh phí tài trợ, cho vay và hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan. 

i) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước giao và các nguồn lực khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật. 

k) Quản lý tổ chức và lao động của Quỹ theo quy định của pháp luật. 

l) Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ. 

m) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan quản lý theo quy định. 

n) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến hoạt động của Quỹ theo quy định pháp luật. 

o) Chấp hành các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ, các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

N.T.L (Nguồn: Website tỉnh An Giang 2/2/2016)