Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của tỉnh An Giang

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của tỉnh An Giang. Kế hoạch đã nêu ra các chỉ tiêu phát triển trong năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế:

-Tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 6,5% so với năm 2015

-GRDP bình quân đầu người đạt 33,985 triệu đồng, tương đương 1.584 USD[1].

-Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 160 triệu đồng/ha (tăng khoảng 15 trđ/ha so với 2015)

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,05 tỷ USD.

-Tổng vốn đầu tư toàn xã hội triển khoảng 23.878 tỷ đồng.

-Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn khoảng 4.475 tỷ đồng

Các chỉ tiêu xã hội:

-Quy mô dân số đạt 2.161 nghìn người.

-Tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động.

-Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 52 %.

-Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 38%.

-Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% so năm 2015.

-Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 70%.

-Số giường bệnh trên 10.000 dân khoảng 20,04 giường.

-Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân khoảng 11,6%.

-Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi khoảng 6%0.

-Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi khoảng 11,6%0.

-Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc tiều học đạt khoảng 99%.

-Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc trung học cơ sở đạt khoảng 76,67%.

-Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc THPT đạt khoảng 42,68%.

Các chỉ tiêu môi trường:

-Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh 78%.

-Tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán đạt 22,4%.

Tiêu chí về xây dựng nông thôn mới: đến cuối năm 2016 lũy kế có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thông tin chi tiết xin xem toàn văn quyết định.

N.T.L[1]Tỷ giá tạm tính 1 USD = 21.458 VNĐ

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
KehoachKTXH2016_AnGiang.doc881.5 KB