"Báo cáo Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”

Báo cáo Việt Nam 2035 được các chuyên gia Việt Nam và World Bank phối hợp nghiên cứu thực hiện trong hơn 1 năm, đề xuất, khuyến nghị các định hướng, giải pháp về các lĩnh vực Việt Nam cần chú trọng phát triển trong thời gian tới nhằm đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, có thu nhập trung bình cao vào năm 2035, đồng thời đạt được tiến bộ, công bằng xã hội, và năng lực, trách nhiệm giải trình của Nhà nước được tăng cường.

Mời đọc Báo cáo tổng quan từ Website của Ngân hàng Thế giới.

N.T.L