Thông báo đề xuất đề tài cấp cơ sở 2016 của Sở KHCN tỉnh An Giang

Ngày 25 tháng 02 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 137/TB-SKHCN về việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 (đợt 2). Hồ sơ đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang trước ngày 31/5/2016.

Thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo đính kèm.

N.T.L

Đính kèm: