Báo cáo “Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam”

Trang web của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (http://www.isds.org.vn) giới thiệu Báo cáo “Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam” dựa trên kết quả cuộc nghiên cứu về các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam do Viện thực hiện từ cuối năm 2012 đến năm 2015 với sự tài trợ của Quỹ Ford, Oxfam Novib và Chính phủ Australia.

Báo cáo dày 164 trang. Có thể xem toàn văn tại địa chỉ do Viện cung cấp: https://drive.google.com/file/d/0BybcLeyH1cGueU81QkU1U096d3M/view?usp=sh...

N.T.L