Kết quả điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020).

N.T.L

(Nguồn: Công báo tỉnh An Giang)