Kết quả tuyển chọn danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2016-2017

Trong hai ngày 29 và 30/3/2016, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã họp xét tuyển chọn danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016-2017. Kết quả tuyển chọn danh mục đề xuất gồm 57 đề xuất (27 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường và 30 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, du lịch) như sau:

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, du lịch có 07 đề xuất được chọn:

1. Sưu tầm, nghiên cứu di sản Hán Nôm An Giang phục vụ bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

2. Nghiên cứu xác định giá trị đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ.

3. Thực trạng, giải pháp về khởi nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

4. Nghiên cứu phát triển các làng nghề kết hợp phát triển du lịch tỉnh An Giang.

5. Nghiên cứu xây dựng các mô hình du lịch trọng điểm dựa vào cộng đồng ở tỉnh An Giang.

6. Nghiên cứu thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh An Giang.

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch An Giang dựa trên nền bản đồ GIS.

- Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường có 04 đề xuất được chọn:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh An Giang.

2. Xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro về mặn, lũ hạn trong sản xuất nông nghiệp tỉnh An Giang.

3. Hệ thống tìm kiếm thông tin nông nghiệp hướng ngữ nghĩa – Một thực nghiệm tại An Giang.

4. Xây dựng trục liên thông hệ thống các ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang.

N.T.L

Nguồn: Website tỉnh An Giang ngày 01/4/2016