Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp tỉnh 2016-2017

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 395/TB-SKHCN ngày 16/5/2016 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp tỉnh năm 2016-2017. Hồ sơ đăng ký theo biểu mẫu quy định, thời gian gửi về Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2016. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gồm 34 đề tài. 

Thông tin chi tiết xem toàn văn Thông báo số 395/TB-SKHCN.

N.T.L