Đánh giá năng lực đầu ra

Bản tin Thông tin Quốc tế về Giáo dục Đại học số 16 năm 2015 của Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một bài nghiên cứu về vấn đề đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên của tác giả Deborah Nusche. Bản báo cáo này do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện như một nghiên cứu so sánh từ thực tiễn của nhiều quốc gia.

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Bantinso16-2016.pdf1.75 MB