Thư mời viết bài Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang"

Nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang, kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ giảng viên viết bài và tham dự Hội thảo.

Thư mời viết bài Hội thảo.