Nhan đề: 
Khuyến khích sự tham gia của người dân trong các chương trình, dự án phát triển
Tác giả: 
Nguyễn Trúc Lâm
Nguồn trích: 
Kỷ yếu Hội thảo Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh An Giang
Năm xuất bản: 
2016
Trang: 
65-68
Tóm tắt: 

Khuyến khích sự tham gia của người dân trong các chương trình phát triển là một quá trình khó khăn và phức tạp, không chỉ liên quan đến tham gia lợi ích kinh tế. Đã là một quá trình, nên cần có thời gian và kết quả cũng như tác động của quá trình đó không phải lúc nào cũng có thể dự đoán hay quản lý được. Sự tham gia là một hiện tượng đa chiều có liên quan đến các đặc điểm về chính trị, kinh tế và xã hội; vì vậy, khuyến khích sự tham gia của người dân vào các chương trình, dự án cần có suy nghĩ thấu đáo và những hành động cụ thể. Có nhiều yếu tố hạn chế những nỗ lực khuyến khích sự tham gia của người dân, như: Thiếu hỗ trợ về chính trị hay một chính sách phát triển của quốc gia về thực hiện sự tham gia; nguồn lực để khuyến khích sự tham gia không hữu dụng; thiếu các hướng dẫn hoặc thủ tục vận hành ở mức độ dự án; các giá trị văn hóa hay xã hội hiện có không khuyến khích sự tham gia tích cực của người dân. Khuyến khích sự tham gia của người dân có thể tóm tắt trong bốn từ khóa: Hiểu biết, khiêm tốn, mềm dẻo và kiên nhẫn. Các yếu tố thúc đẩy quá trình tham gia của người dân. Đó là các yếu tố về cấu trúc, như sự hỗ trợ về chính trị và sự phân quyền; các yếu tố về xã hội, như truyền thống của tổ chức và huy động cộng đồng; các yếu tố về tổ chức, như sự phù hợp với các mục tiêu của các tổ chức có liên quan, sự sẵn sàng của các nhà quản lý và lãnh đạo có thẩm quyền; và các yếu tố thuộc về vận hành, như thủ tục dự án hiện hành có khuyến khích sự tham gia và sự hợp tác tổ chức của địa phương.