Nhan đề: 
Động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học An Giang
Tác giả: 
Lê Thị Hồng Hạnh
Nguồn trích: 
Tạp chí Giáo dục
Năm xuất bản: 
2015
Số: 
368
Từ khoá: 
động cơ học tập; sinh viên; Đại học An Giang