Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang"