Nhan đề: 
Khuyến khích sự tham gia của người dân trong các chương trình, dự án phát triển
Tác giả: 
Nguyễn Trúc Lâm
Nguồn trích: 
Kỷ yếu Hội thảo Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh An Giang
Năm xuất bản: 
2016
Trang: 
65-68
Từ khoá: 
Sự tham gia;nông thôn mới; người dân
Tóm tắt: 

Sự tham gia của người dân trong các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông thôn là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công. Sự tham gia của người dân, nội dung và các hình thức tham gia của người dân, các yếu tố hạn chế sự tham gia của người dân và các biện pháp cần thiết để khuyến khích sự tham gia của người dân.