Nhan đề: 
Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở tỉnh An Giang qua nghiên cứu trường hợp cấp huyện
Tác giả: 
Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang
Năm xuất bản: 
2016
Trang: 
101-111
Số: 
9
Từ khoá: 
Sự tham gia quản lý, lãnh đạo, phụ nữ, hệ thống chính trị, cấp huyện, bình đẳng giới.
Tóm tắt: 

Sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ có vai trò tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Khoảng cách giới trong việc giữ các vị trí quyền lực quan trọng ở địa phương vẫn còn hiện hữu. Có sự khác biệt về đánh giá năng lực của phụ nữ và nam giới khi tham gia lãnh đạo, quản lý. Phụ nữ còn gặp những khó khăn so với nam giới khi tham gia lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện hiện nay.