Nhan đề: 
Công tác xã hội trong phát triển nông thôn ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: 
Lê Thị Hồng Hạnh
Nguồn trích: 
Luận văn thạc sĩ Công tác xã hội, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam
Năm xuất bản: 
2016
Từ khoá: 
công tác xã hội; phát triển nông thôn; Việt Nam