Nhan đề: 
Phân công lao động trong các gia đình có phụ nữ di cư (nghiên cứu trường hợp ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Tác giả: 
Quách Thị Hồng
Nguồn trích: 
Luận văn thạc sĩ Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 
2014
Từ khoá: 
phân công lao động; phụ nữ; gia đình; di cư