Nghiên cứu hạnh phúc của người Việt Nam tại An Giang

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện cuộc khảo sát quan niệm về hạnh phúc và thực trạng về hạnh phúc của người Việt Nam tại An Giang từ ngày 17/02/2017 đến 24/02/2017.  

Hạnh phúc là một giá trị văn hóa - xã hội mang tính phổ quát toàn nhân loại. Hạnh phúc là mục tiêu và khát vọng vươn tới của người Việt Nam cũng như các dân tộc khác trên thế giới. Đề tài độc lập cấp quốc gia "Hạnh phúc của người Việt Nam: Quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá" do PGS, TS Lê Ngọc Văn làm chủ nhiệm nhằm xác định khái niệm hạnh phúc của người Việt Nam và bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam thích ứng với chuẩn quốc tế, đồng thời mang những đặc trưng riêng của người Việt Nam. Nghiên cứu cung cấp những tri thức nền tảng trong việc hình thành quan niệm và sự lựa chọn hạnh phúc của người dân, giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng chiến lược phát triển và quản lý sự phát triển xã hội một cách bền vững.

N.T.L