Công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam vừa công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2016. PAPI là chỉ số phản ánh hiệu quả của bộ máy công quyền trong quản trị và hành chính công ở các lĩnh vực mà người dân quan tâm và tương tác thường xuyên nhất với chính quyền địa phương.

N.T. L