Nhan đề: 
Thực trạng tham gia nghiên cứu khoa học của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở tỉnh An Giang hiện nay
Tác giả: 
ThS. Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2015
Năm xuất bản: 
5/2015
Trang: 
54 - 57