Nhan đề: 
Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang
Tác giả: 
ThS. Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Kỷ yếu Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang"
Năm xuất bản: 
12/2016
Trang: 
1-5