Nhan đề: 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của giáo viên phổ thông ở tỉnh An Giang
Tác giả: 
ThS. Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Tạp chí Quản lý giáo dục, ISSN 1859-2910
Năm xuất bản: 
11/2016
Trang: 
107-112
Số: 
Đặc biệt
Từ khoá: 
Chất lượng dạy học, phương pháp dạy học, yếu tố ảnh hưởng
Tóm tắt: 

Bài báo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của giáo viên ở trường phổ thông tỉnh An Giang. Từ đó, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại đây.