Nhan đề: 
Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở tỉnh An Giang qua nghiên cứu trường hợp cấp huyện
Tác giả: 
ThS. Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, ISSN 0866-8086
Năm xuất bản: 
2016
Trang: 
101 - 111
Số: 
9 (1) - 2016
Từ khoá: 
Sự tham gia quản lý, lãnh đạo, phụ nữ, hệ thống chính trị, cấp huyện, bình đẳng giới.