Nhan đề: 
Kỹ năng mềm của sinh viên năm cuối tại Trường Đại học An Giang
Tác giả: 
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, ISSN 0866-8086
Năm xuất bản: 
2015
Trang: 
55 - 64
Số: 
5 (1) - 2015
Từ khoá: 
Kỹ năng mềm sinh viên, Trường Đại học An Giang